اطلاعات تماس با دبیرخانه نمایشگاه

دبیرخانه دائمی نمایشگاه ایران پلاست:

تلفن:  88554770 - 84993599  - 84993482 

ایمیل: info@iranplast.ir