تاریخ های مهم


شرح فعالیت

روز/ ساعت

تاریخ

آخرین فرصت تکمیل ثبت نام 

 دوشنبه   5  شهریور 

مهلت معرفی پیمانکار غرفه ساز و تایید نقشه ها و درخواست برق سه فاز

  5 تا 15 شهریور

تحویل مدارک و چک ضمانت به دبیرخانه

   18 تا 22 شهریور 

تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خودساز

جمعه  30 شهریور

پایان مهلت غرفه سازی غرف خودساز(ساخت و ساز، رنگ کاری، آماده سازی و ...)

یکشنبه ساعت 14 1 مهر

تحویل غرفه های پیش ساخته به غرفه داران

شنبه ساعت 10 31 شهریور

آخرین فرصت ورود ماشین آلات و تجهیزات سنگین به نمایشگاه

 شنبه ساعت 12 31  شهریور

آخرین فرصت ورود کالا به نمایشگاه

 یکشنبه ساعت 14  1 مهر

ساعت بسته شدن سالن ها در روز قبل از افتتاح

 یک شنبه ساعت 20  1 مهر

افتتاح نمایشگاه

 دو شنبه  2 مهر

خاتمه نمایشگاه

پنج شنبه   5 مهر

آغاز جمع آوری کالاها و تخریب غرفه ها

جمعه  6 مهر

آخرین مهلت جمع آوری و خروج کالاها و باقیمانده مصالح غرفه سازی

 شنبه ساعت 12  7 مهر