تاریخ های مهم


شرح فعالیت

روز/ ساعت

تاریخ

آخرین فرصت تکمیل ثبت نام 

   

مهلت معرفی پیمانکار غرفه ساز و تایید نقشه ها و درخواست برق سه فاز

   

تحویل مدارک و چک ضمانت به دبیرخانه

   

تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خودساز

   

پایان مهلت غرفه سازی غرف خودساز(ساخت و ساز، رنگ کاری، آماده سازی و ...)

   

تحویل غرفه های پیش ساخته به غرفه داران

   

آخرین فرصت ورود ماشین آلات و تجهیزات سنگین به نمایشگاه

   

آخرین فرصت ورود کالا به نمایشگاه

   

ساعت بسته شدن سالن ها در روز قبل از افتتاح

   

افتتاح نمایشگاه

   

خاتمه نمایشگاه

   

آغاز جمع آوری کالاها و تخریب غرفه ها

   

آخرین مهلت جمع آوری و خروج کالاها و باقیمانده مصالح غرفه سازی