نقشه سالن ها

سالن های بین المللی 

 

گروه های کالایی مواد اولیه و خدمات فنی و مهندسی

  

 

گروه کالایی محصولات ساخته و نیمه ساخته

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه کالایی ماشین آلات